Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemeen

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de algemene voorwaarden toepasselijk op alle prijsoffertes opgemaakt door de ARLU nv, op elke tussen de ARLU nv en de klant gesloten overeenkomst, en op alle facturen van de ARLU nv, en dit ongeacht of de woonplaats of de zetel van de klant in België of in het buitenland gelegen is, en ongeacht of de levering dient te worden uitgevoerd in België of in het buitenland. De algemene aankoopvoorwaarden van de klant zijn slechts geldig, indien ze door de ARLU nv schriftelijk werden aanvaard. Bij tegenstrijdigheid tussen aldus aanvaarde algemene aankoopvoorwaarden en huidige algemene voorwaarden van de ARLU nv primeren deze laatste. 

Prijsoffertes 

Prijsoffertes gelden gedurende 30 dagen vanaf de datum waarop zij werden opgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien bepaalde kosten die een invloed hebben op de prijsofferte stijgen, door omstandigheden onafhankelijk van de wil van de ARLU nv, zoals verhogingen van rechten en accijnzen op de te leveren producten, verhogingen van vrachtprijzen, verhogingen van de prijzen van de basisproducten of grondstoffen, verhogingen van arbeidslonen ingevolge wettelijke bepalingen of nationale of sectoriële CAO’s, wijzigingen in de valuta, enz., is de ARLU nv gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving, een evenredige prijsverhoging aan te rekenen. Een afwijking van de prijsofferte is eveneens mogelijk, indien bepaalde feitelijke gegevens die door de klant werden meegedeeld en die van belang waren bij de prijsbepaling niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen.

Verbintenissen van de ARLU nv

De verbintenissen die de ARLU nv heeft aangegaan, zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging van harentwege.

Contractuele verhouding

Alle overeenkomsten tussen de ARLU nv en de klant maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de klant zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan de ARLU nv de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als de andere lopende overeenkomsten schorsen.

Levering 

  • Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, gelden alle door de ARLU nv met de klant afgesloten overeenkomsten “Af Fabriek”. Bijgevolg voldoet de ARLU nv aan haar leveringsplicht wanneer zij de goederen in haar bedrijfspand ter beschikking van de klant heeft gesteld. De klant kan zich steeds laten vertegenwoordigen. Indien de goederen op de leveringsdatum, om welke reden dan ook, door de klant niet werden afgehaald, blijft de koopwaar in het bedrijfspand van de ARLU nv liggen voor rekening, op kosten en op risico van de klant, met inbegrip van het brandrisico. De klant draagt alle kosten en risico’s verbonden aan het vervoer van de goederen vanaf het bedrijfspand van de ARLU nv naar de gewenste bestemming, zelfs wanneer franco levering werd overeengekomen.
  • De overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Deze termijnen zullen zoveel als mogelijk worden gerespecteerd. De overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van de ARLU nv, en kan evenmin een grond tot ontbinding van de overeenkomst vormen
  • De klant is verplicht de goede staat van de goederen na te zien, vooraleer de goederen in ontvangst te nemen, het aantal geleverde stuks na te tellen en gebeurlijk het nodige voorbehoud te maken tegenover de transporteur die alleen verantwoordelijk is.
  • Wijzigingen in de bestelling - indien aanvaard door de ARLU nv - betekenen automatisch dat de vooropgestelde leveringstermijn verlengd wordt. Overschrijding van de betalingstermijn van voorschotten wordt automatisch aan de leveringstermijn toegevoegd.

Overmacht 

De aansprakelijkheid van de ARLU nv kan niet worden ingeroepen wanneer het niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, machinebreuk, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, enz. Overmacht geeft de klant in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst of op een schadevergoeding.

Weigering van goederen/wanprestatie van de klant 

Indien de klant de levering van de gekochte goederen weigert of wanneer de klant zijn verbintenissen jegens de ARLU nv niet nakomt, dan kan de ARLU nv opteren voor de ontbinding van de gehele overeenkomst of een deel ervan met schadevergoeding ofwel voor de gedwongen tenuitvoerlegging ervan. Het volstaat dat de ARLU nv hiertoe haar uitdrukkelijke wil laat kennen. Een eventuele ontbinding van de overeenkomst gebeurt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, na kennisgeving bij aangetekend schrijven. De klant is hierbij ten opzichte van de ARLU nv gehouden tot de vergoeding van alle geleden schade, met inbegrip van de gederfde winst, administratiekosten, transportkosten, kosten voor stockering, enz. Bovendien zal de ARLU nv het recht hebben om de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als de andere lopende overeenkomsten, geheel dan wel gedeeltelijk, op te schorten.

Gebreken 

  • Bij levering dient de klant na te gaan of de geleverde goederen zichtbare beschadigingen of gebreken vertonen. Zichtbare beschadigingen of gebreken dienen door de klant specifiek en nauwkeurig gemeld te worden op de vrachtbrief en per aangetekend schrijven of per fax binnen de 48 uren na levering aan ARLU nv. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk.
  • Elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken moet gebeuren bij aangetekende brief, ten laatste verstuurd binnen de maand na levering. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk.
  • In geval van een ontvankelijke en gegronde klacht met betrekking tot gebreken aan de goederen, zal de ARLU nv de geleverde goederen vervangen of herstellen. De ARLU nv kan nooit gehouden zijn tot enige andere schadevergoeding, noch kan haar enige andere sanctie worden opgelegd.

Montage en plaatsing 

Montage en plaatsing kunnen nooit deel uitmaken van de overeenkomst tussen de ARLU nv en de klant. De klant moet op zijn kosten alle bijstand en materiaal die voor de montage en plaatsing nodig zijn ter beschikking stellen.

Aanvaarding factuur - betaling 

Iedere factuur zal bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na haar verzending als aanvaard beschouwd worden. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de ARLU nv. De betaling per overschrijving, wissel of op enige andere wijze kan niet aanzien worden als een verzaking aan deze bepaling en houdt geen schuldvernieuwing in. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de facturen van de ARLU nv betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum. Indien het vertrouwen van de ARLU nv in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de ARLU nv zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt de ARLU nv zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. 

Al het voorgaande geldt onverminderd de rechten van de ARLU nv op schadevergoedingen en intresten. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zullen de openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 12% per jaar opbrengen en zal het nog openstaande saldo na een vergeefse ingebrekestelling verhoogd worden met 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 125 EURO, zelfs in geval van toekenning van termijnen van respijt. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten m.b.t. tekeningen, ontwerpen, berekeningen, enz., door de ARLU nv uitgevoerd voor rekening van de klant en aan de klant overhandigd, blijven toebehoren aan de ARLU nv en kunnen door de klant enkel worden bekend gemaakt of gebruikt voor de uitvoering van onderhavige overeenkomst.

Eigendomsvoorbehoud 

De door de ARLU nv aan de klant geleverde goederen blijven eigendom van de ARLU nv tot op het ogenblik dat alle door de klant aan de ARLU nv verschuldigde bedragen, met inbegrip van intresten en kosten, zijn betaald. De klant verbindt er zich toe de goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud niet te verkopen, te verwerken of te vervreemden, zolang zij niet volledig betaald werden. De betaalde voorschotten blijven de ARLU nv verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding 

Alle geschillen tussen de klant en de ARLU nv vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde. De verhouding tussen de klant en de ARLU nv wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Zelfstandigheid van de clausules - Nederlandse tekst 

De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van betwisting nopens de interpretatie van deze voorwaarden, primeert steeds de Nederlandstalige tekst.