Privacyverklaring

Algemeen

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van je persoonsgegevens als onderdeel van het gebruik van onze websites en online dienstverleningen die daarmee verband houden. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door ARLU als verwerkingsverantwoordelijke.

ARLU blijft zich continu inzetten om de privacy van haar gebruikers maximaal te beschermen. In deze Privacyverklaring vind je alles om beter te begrijpen hoe ARLU je gegevens verzamelt en gebruikt, en om inzicht te krijgen in de keuzes die je hebt om je gegevens te beschermen.

Het beschermen van persoonsgegevens van gebruikers is erg belangrijk voor ARLU. Daarom stellen we alles in het werk om deze gegevensbescherming te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij je persoonsgegevens verwerken.

Meer concreet zal ARLU de persoonsgegevens steeds rechtmatig behandelen voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk voor het doel of om deze persoonsgegevens langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt ARLU de technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat persoonsgegevens worden beveiligd.

Deze Privacyverklaring werd laatst bijgewerkt op 14/01/2021. ARLU behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring indien nodig aan te passen. Wijzigingen zullen steeds worden gecommuniceerd.

 

1. Organisatie

In deze privacy- en cookieverklaring wordt verstaan onder (i) ‘wij’: ARLU nv, Ter Vlucht 2 – 8850 Ardooie – België, BE 0421 575 460, www.arlu.be en afgeleiden* en (ii) ‘u’: iedere natuurlijke persoon die gebruikt maakt van onze website en/of ons online platform. Deze privacy- en cookieverklaring is eveneens online beschikbaar op onze website.*De volgende venootschappen zijn verbonden aan ARLU NV en samengebracht tot ‘RENSON GROEP’: Renson Ventilation NV, Renson Sunprotection Projects NV, Renson Sunprotection Screens NV, ARLU NV, Esafe BVBA, Renson Fabrication Ltd, Renson Inc, Renson Shanghai, Corradi, Corradi Usa, Corradi Srl SRL, Openmotics BVBA.

 

2. Persoonsgegevens

2.1 Proportionele verwerking

We verwerken persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

  • in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst;
  • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • voor onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval we streven naar een evenwicht tussen dit belang en het respecteren van je privacy.

Indien een verwerking niet noodzakelijk is voor één van deze redenen, dan zullen wij je daar steeds over informeren en waar wettelijk vereist je toestemming vragen in de communicatie die we daaromtrent verspreiden.

2.2 Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wij onderscheiden in onze verwerkingen verschillende types persoonsgegevens die met elkaar gecombineerd kunnen worden. ARLU kan volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen en verwerken: 

  • Identificatiegegevens, zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres
  • Beroep en betrekking, zoals je beroep, professionele activiteiten en bedrijfstype
  • Consultatiegegevens, zoals het vermoedelijke tijdstip en de plaats van een consultatie
  • Cookies, bijvoorbeeld je taalvoorkeuren en navigatie op onze websites en apps. Voor meer informatie over cookies verwijzen we naar ons cookiebeleid

2.3 Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze website, om bijvoorbeeld informatie op te vragen, online meetings te plannen, productconfiguratoren aan te vragen en je in te schrijven voor evenementen. 

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende doeleinden:

2.3.1 Sales

We willen je op een proactieve manier helpen.  Dit betekent dat we je gegevens, die je invult op onze website, kunnen gebruiken om je nuttige info op te sturen of verder te contacteren. We zullen hiervoor steeds je toestemming vragen.

2.3.2 Nieuwsbrieven

We willen je graag nieuwsbrieven aanbieden om op de hoogte te blijven van onze recente ontwikkelingen. We maken gebruik van je gegevens om deze nieuwsbrief op te sturen. We zullen hiervoor steeds je toestemming vragen.

2.3.3 Direct marketing

Om onze klanten te informeren over producten, diensten en bedrijfsinfo, sturen we regelmatig e-mails uit. Dit betekent dat we wij je bijvoorbeeld een mail kunnen sturen indien je promotie kan krijgen op een van onze producten. We zullen hiervoor steeds je toestemming vragen.

2.4 Geven wij jouw persoonsgegevens door aan derde partijen?

ARLU zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan derden die deze persoonsgegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden. Binnen de RENSON GROEP kunnen gegevens uitgewisseld worden voor welbepaalde doeleinden. Deze gegevens blijven steeds binnen de RENSON GROEP.  

ARLU maakt gebruik van een aantal verwerkers, dat zijn partijen die je gegevens enkel mogen verwerken voor doeleinden die wij bepalen. Onder geen enkel beding zullen zij jouw persoonsgegevens verwerken voor hun eigen doeleinden.

ARLU zal het nodige doen om je persoonsgegevens louter binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken. In het uitzonderlijke geval dat je persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, zal ARLU de passende waarborgen nemen om je persoonsgegevens te allen tijde te beschermen.

2.5 Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

ARLU zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel. Wanneer de gebruiker zijn account wil verwijderen, zullen zijn persoonsgegevens ten laatste 14 dagen na deactivatie worden gewist. Indien wij de persoonsgegevens na verloop van de bewaartermijn nog verder wensen te gebruiken, zullen wij hiervoor opnieuw toestemming vragen.

 

3. Welke rechten heb je, en hoe oefen je ze uit?

3.1 De inzage van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om inzage te krijgen in alle persoonsgegevens die we van jou verwerken. Je kan hiervan ook een kopie krijgen dat we je op papier of digitaal bezorgen. Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar marketing@arlu.be

3.2 Het verbeteren van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om van ons te vragen je persoonsgegevens aan te passen wanneer deze niet juist of niet volledig zijn. Je mag ook vragen om je persoonsgegevens tijdelijk niet te gebruiken totdat deze juist of volledig zijn. Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar marketing@arlu.be.

3.3 Het intrekken van je toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde je toestemming in te trekken. Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar marketing@arlu.be. Mogelijks heeft dit als gevolg dat je niet langer gebruik kan maken van bepaalde functionaliteiten.

3.4 Het wissen van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om te vragen dat je persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze privacyverklaring of als je de toestemming voor de verwerking intrekt. Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar marketing@arlu.be.

Let op: Wij mogen je persoonsgegevens niet verwijderen als we deze omwille van een wettelijke verplichting moeten bewaren. 

3.5 Het overdragen van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in een universeel leesbaar formaat te ontvangen zoals een tekstbestand of ander digitaal bestand, als de verwerking plaatsvond in de context van een overeenkomst of op basis van je toestemming. Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar marketing@arlu.be.

3.6 Bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens

Wanneer je vindt dat wij je persoonsgegevens niet op een correcte manier gebruiken, kan je bezwaar aantekenen tegen deze verwerkingen, zoals verwerkingen in het kader van nieuwsbrieven, marketing, of andere verwerkingen die niet noodzakelijk zijn in de context van onze producten en dienstverlening. Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar marketing@arlu.be.

3.7 Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien je niet tevreden bent over de manier waarop er met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan, kan je een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan je steeds terecht op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.